چاپ
دسته: blog
بازدید: 6345
فاضلاب خانگی چیست

فاضلاب خانگی چیست،  به فاضلاب های ناشی از مصرف آب در واحدهای مسکونی، رستوران ها، اداری، تجاری یا دیگر محیط های انسانی می گویند که به مصرف کننده ی آب نام گذاری می شود.

فاضلاب خانگی یا بهداشتی امروزه به عنوان یکی از انواع فاضلاب های جهت تصفیه شناخته می شود که دارای اهمیت فراوانی است و پس از جمع آوری سیستم های فاضلاب شهری تحت فرآیندهای تصفیه ای به پاکسازی و حذف مواد زائد قرار می گیرند.

فاضلاب خانگی برای گیاهان

گیاهان می توانند از برخی مواد آلوده ساز فاضلاب ها مثل خرده های غذا به عنوان عناصر غذایی مورد نیازشان رشد کنند در حالی که رسوبات و نمک ها می توانند برای گیاهان و خاک مضر باشند ولی در چنین مواردی، در صورت به کار گیری فاضلاب ها در سازه های رطوبت طلب به مرور جذب خاک شوند و تجزیه می گردند. فاضلاب های خانگی تصفیه شده برای بسیاری از گیاهان رطوبت دوست مشکلی ایجاد نمی کنند. فاضلاب خانگی خام و پساب تصفیه شده آن در کشاورزی و آبیاری زراعی، اضافه شدن ترکیبات شیمیایی به خاک علاوه بر تامین آب مورد نیاز گیاه می باشد و، با عناصر کودی به افزایش حاصلخیزی خاک کمک شده و مصرف کود به کاهش هزینه های عمده در فعالیت های کشاورزی را باعث می شود.

فواید استفاده از فاضلاب های خانگی

1-پایین آوردن استخراج آب های رودخانه ها: تقویت کیفیت خاک های سطحی با مواد موجود در فاضلاب های خانگی.

2-کاهش مصرف انرژی: مقدار آب آشامیدنی مصرفی و فاضلاب های شهری با کاربرد فاضلاب های خانگی کاهش می یابند.

3-ایجاد کمترین آلودگی در صورت عدم استفاده از مخازن گندزدایی.

4-افزایش هشدارها به حساسیت چرخه مواد طبیعی.

5-تقویت سفره های زیرزمینی.

 

نتیجه گیری

 

فاضلاب خانگی به دو دسته فاضلاب سبک که شامل فاضلاب ظرف شویی ها، زیردوشی ها و امثال این وسایل و فاضلاب های سنگین که شامل فاضلاب توالت ها است تقسیم می شود.