فاضلاب شهری

فاضلاب شهری، فاضلاب به آبی گفته می شود که برای مصرف خاصی استفاده می شود و کیفیت اولیه ی خودش را از دست داده باشد و با آلودگی هایی همراه باشد.

مشخصات فاضلاب بر مبنای ترکیب فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن توصیف می گردد و بسیاری از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولژیکی بر یکدیگر اثر متقابل دارند.


انواع فاضلاب شهری


فاضلاب شهری انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
1-فاضلاب خانگی: شامل پساب های مغازه ها و سرویس بهداشتی خانه ها و... می باشد که اگر این پساب ها جمع آوری نشود نیاز به خدمات لوله بازکنی سرویس بهداشتی پیدا می کنید.
2-فاضلاب صنعتی: فعالیت های کارگاه ها و کارخانه ها و هر گونه مراکز صنعتی می باشد که بر اساس نوع فرآورده تولید شده مراکز صنعتی خواص این فاضلاب ها متفاوت است.
3-فاضلاب بهداشتی: به فاضلاب خانگی، فاضلاب تجاری و فاضلاب موسسات عمومی تقسیم بندی می شود.
4-فاضلاب سطحی یا سیلاب: شامل آب های ناشی از یخ و ذوب برف یا بارندگی می باشد که به دلیل وجود آلودگی هوا و محیط شهری از غلظت آلودگی خاص خود برخوردار است.
5-فاضلاب کشاورزی: در اثر فعالیت های کشاورزی به وجود می آیند و چاه هایی که بر اثر جمع شدن این مواد دچار گرفتگی می شوند نیاز به خدمات چاه باز کنی پیدا می کنند.


برخی از خصوصیات فاضلاب شهری


1-کدورت: یکی از تست های ارزیابی کیفیت پساب ها و آب های طبیعی در ارتباط با مواد جامد و کلوئیدی استفاده می شود.
2-ترکیبات فلزی: سرب، جیوه، کروم و نقره از مهمترین فلزات آلاینده های اولویت دار در فاضلاب می باشند که از فعالیت های کشاورزی، تجاری، صنعتی و... تولید می شوند.
3-مواد آلی: بخش عمده جامدات در فاضلاب های شهری را مواد آلی تشکیل می دهند که حذف آنها به دلیل خطرات مختلفی برای محیط و انسان ایجاد می کنند.


نتیجه گیری


شیوه تصفیه فاضلاب شهری به ویژگی های کیفیتی اولیه فاضلاب ورودی و الزامات موجود برای خروجی بستگی دارد که این خصوصیات بستگی به ماهیت دارد.