تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی، در کشورهای پیشرفته نیمی از آب در صنعت مصرف می شود و صنایع و کارخانجات از بزرگترین مصرف کنندگان آب و تولید کنندگان فاضلاب هستند.

فاضلاب های صنعتی بستگی به نوع صنعت و چگونگی مصرف آب، از نظر کیفیت بسیار متنوع می باشند و گاهی پیچیده تر از روش تصفیه فاضلاب بهداشتی است.


پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی


یکی از مهم ترین موارد استفاده از آب خروجی پکیج تصفیه فاضلاب، تامین آب و آبیاری فضای سبز هتل و آپارتمان و... و تامین آب فلاش تانک ها می باشد. نیاز به پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی با افزایش جمعیت شهرنشینی و توسعه شهرها، به احداث مجتمع های مسکونی نسبت به گذشته بیشتر شد. تامین ایستگاه های پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی قابل اعتماد برای توسعه مسکن حیاتی است که قادر به زهکشی اصلی نیست و برای تحولات جدید مسکن باید در دراز مدت قابل کنترل باشند. بازدهی هر سیستم تصفیه فاضلاب بستگی بسیاری به فرآیند جداسازی لجن از جریان فاضلاب در مخزن ته نشینی نهایی دارد. یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه جامد است که لجن فاضلاب نامیده می شود و هدف از تصفیه فاضلاب حذف آلاینده ها از فاضلاب، به خصوص فاضلاب خانگی و شهری است.


انواع آلودگی ها در فاضلاب های صنعتی


ناخالصی های فاضلاب صنعتی را می توان به دو گروه اصلی آلاینده های آلی و آلاینده های غیرآلی طبقه بندی کرد.
1-آلاینده های آلی: شامل اسید های آلی، انواع قندها، پروتئین ها، چربی ها و روغن ها و... می باشند.
2-آلاینده های غیرآلی:شامل اسیدهای معدنی، انواع نمک های معدنی، آمونیک و کلر و... می باشند.
آلاینده های آلی در آب باعث کاهش مقدار اکسیژن محلول در آب می شود، در صورتی که مقدار اکسیژن محلول در آب از حداقل مجاز آن کمتر باشد آن آب، آلوده محسوب می شود.


نتیجه گیری


کیفیت فاضلاب های صنعتی در کارخانجات مختلف متفاوت است و به همین علت روش های تصفیه آن گوناگون می باشد.