چاپ
دسته: blog
بازدید: 6230
هزینه تصفیه پساب

هزینه تصفیه پساب، قیمت تصفیه فاضلاب خانگی امروزه بستگی به جنس و ابعاد تغییر می کند و با افزایش شهرنشینی نیاز به احداث مجتمع های مسکونی و تصفیه فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی از قبل بیشتر گسترش یافت.

یکی از ویژگی های تصفیه پساب کمک به احیای درصدی از منابع آب و کم آبی می باشد زیرا آب برگشتی از منابع تولید پساب فاضلاب در چرخه تولید می تواند استفاده شود.

اهداف تصفیه پساب

هدف های تصفیه فاضلاب عبارتند از:

1-استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده.

2-برطرف شدن مشکل حاد دفع فاضلاب ساکنین شهرها و روستاها که دارای سطح آب های زیرزمینی بالا می باشند.

3-جلوگیری از بیماری های واگیر وحفاظت بهداشت عمومی جامعه.

با صنعتی شدن زندگی بشری و زیاد شدن جمعیت انواع فاضلاب های خطرناک و صنعتی وارد دریاها و رودخانه ها و... شده است که با پکیج تصفیه فاضلاب این مشکل را می توان حل کرد. قیمت پکیج تصفیه پساب با توجه به ویژگی های کمی و کیفی در بازه میلیونی تا میلیاردی می تواند باشد. قیمت ها بر اساس میزان فاضلاب، استاندارد خروجی پساب تصفیه شده، نوع سازه و... گرفته شده است.

عوامل موثر بر هزینه های پساب

هزینه های اجرای تاسیسات پساب تحت تاثیر عواملی قرار دارند و تا حدی این عوامل بر یکدیگر مرتبط می باشند و این امر باعث شده هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب با تعداد جمعیت متفاوت باشند.

عوامل موثر را می توان به چهار گروه تقسیم بندی کرد:

1-اختصاصات فاضلاب: شرایط هیدرولیکی و مشخصات فیزیکی و شیمیایی جریان ورودی فاضلاب به تصفیه خانه می باشد که در صورت یکسان بودن جمعیت هزینه های سرمایه گذاری به صورت مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار می گیرند.

2-عوامل موثر دیگر: روند تکاملی این بخش در صورت برنامه ریزی دقیق به سختی قابل تخمین هستند.

3-شرایط محلی: دارای تاثیرات موثری بر هزینه های سرمایه گذاری داشته باشند، بدون تاثیر بر محاسبات فنی تاسیسات.

4-مسائل طراحی تصفیه خانه فاضلاب: یعنی هماهنگی های بین طراح و کارفرما در رابطه با حدود توسعه تاسیسات، رشد جمعیت و توسعه صنایع در منطقه ایجاد شده.

 

نتیجه گیری

توسعه تاسیسات تصفیه پساب در سال های اخیر بر شدت بحث های مربوط به هزینه های تصفیه خانه فاضلاب افزایش کرده است.