هزینه ساخت تصفیه خانه فاضلاب

هزینه ساخت تصفیه خانه فاضلاب، کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و شهری به صورت معمولی با شاخص های کل فسفر، کل جامدات معلق، کل نیتروزن، پی اچ سنجیده می شود.

هزینه تصفیه پساب

هزینه تصفیه پساب، قیمت تصفیه فاضلاب خانگی امروزه بستگی به جنس و ابعاد تغییر می کند و با افزایش شهرنشینی نیاز به احداث مجتمع های مسکونی و تصفیه فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی از قبل بیشتر گسترش یافت.

فاضلاب خانگی چیست

فاضلاب خانگی چیست،  به فاضلاب های ناشی از مصرف آب در واحدهای مسکونی، رستوران ها، اداری، تجاری یا دیگر محیط های انسانی می گویند که به مصرف کننده ی آب نام گذاری می شود.

فاضلاب شهری

فاضلاب شهری، فاضلاب به آبی گفته می شود که برای مصرف خاصی استفاده می شود و کیفیت اولیه ی خودش را از دست داده باشد و با آلودگی هایی همراه باشد.

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی، در کشورهای پیشرفته نیمی از آب در صنعت مصرف می شود و صنایع و کارخانجات از بزرگترین مصرف کنندگان آب و تولید کنندگان فاضلاب هستند.